1. Administratorem danych osobowych jest firma Senir Sp.Z.O.O , adres: Biala 6, 84-230 Rumia,  NIP  5881946523,KRS 0000179249, REGON 191867274  (dalej Administrator).
 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
 1. realizacji umowy zawartej przez Państwa z Administratorem bądź do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia, lub na podstawie 6 ust. 1 lit. c) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, przy czym uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia praw i roszczeń, tworzenia analiz i statystyk, badania jakości świadczonych usług oraz marketingu bezpośredniego;
 2. wystawienia faktury (rachunku) oraz do celów księgowych,
 3. obrony Administratora przed ewentualnymi roszczeniami oraz w celu dochodzenia przez Administratora roszczeń;
  1. Również Państwa dane przetwarzane są przez Administratora w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  2. Ponadto, Administrator danych jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. opis przebiegu procesu leczenia i diagnostyki.
  3. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na komunikację marketingową, Państwa dane mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Państwa zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Państwa dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa,
   a w szczególności:
 4. przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający Państwa identyfikację lub wydana Państwu lub osobie przez Państwa upoważnionej;
 5. dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;
 6. dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 7. w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.
  2. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
   Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
  3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego praw